مدیر عامل آقای امیر حمزه توسلی

آدرس ایمیل: tavasoli@behpak.com

 رئيس دفتر : ranjbar@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای وحید خاشعی 

آدرس ایمیل: info@behpak.com 

عضو هیئت مديره آقای محسن هادی زاده

آدرس ایمیل: hadizadeh@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ییلاقی اشرفی

آدرس ایمیل:  yeylaghi@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای قدرت رجبی

آدرس ایمیل:  rajabi@behpak.com