سامانه ها
لسيتين

آنالیز:   رطوبت:  حداکثر 1 درصد

          روغن :     حداکثر 40 درصد

          فسفاتید(مواد نامحلول در استن): حداقل 60 درصد

          مواد نامحلول در تولوئن :  حداکثر 0.3  درصد

          عدد پراکسید : صفر

          عدداسیدی : 30-18

          ویسکوزیته : 13000-7000

         رنگ : 10-8 گاردنر

آنالیز میکروبی لسیتین:

          شمارش کلی : کمتر از صد

           انتروباکتریاسه : منفی

           اشرشیا کلی :  منفی

           سالمونلا :   منفی

           کپک : کمتر از ده

           مخمر : کمتر از ده

تفاوت لسیتین آبزیان و خوراکی در مقدار پارامتر مواد نامحلول در تولوئن بالای 0.3 درصد در لسیتین آبزیان می باشد.

شماره تماس واحد فروش:     01134521855