سامانه ها
کنجاله سویا پلت

آنالیز : درصد رطوبت : حداکثر 11 درصد

           درصد پروتئین : حداقل 43 درصد

           درصد چربی :   حداکثر 1.5  درصد

           فیبر خام :         حداکثر 7 درصد

           فعالیت اوره آز :       منفی 

 

شماره تماس واحد فروش:     01134521855