سامانه ها
كنجاله سويا پرک

آنالیز : درصد رطوبت :   حداکثر 11 درصد
           درصد پروتئین :  حداقل  43 درصد
           درصد چربی   :   حداکثر  1.5 درصد
           فیبر خام :           حداکثر 7   درصد
           فعالیت اوره آز :         منفی  
 
شماره تماس واحد فروش:     01134521855