سامانه ها
روغن خام کلزا

آنالیز:
مجموع لرد و رطوبت :  حداکثر 1.5 درصد
اسیدیته :                     حداکثر 1.5 درصد  
شماره تماس واحد فروش:     01134521855