آقای علی حیاتی

رئیس هیئت مدیره 


آدرس ایمیل: hayati@behpak.com

آقای امیر حمزه توسلی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آدرس ایمیل: tavasoli@behpak.com

 رئيس دفتر : jamili@behpak.com

آقای علیرضا ییلاقی اشرفی

عضو هیئت مدیره


آدرس ایمیل: yeylaghi@behpak.com

آقای قدرت رجبی

عضو هیئت مدیره


آدرس ایمیل: rajabi@behpak.com

آقای محمد غلامزاده

عضو هیئت مدیره

           

آدرس ایمیل: gholamzadeh@behpak.com