سامانه ها

کنجاله کلزا پرک


به صورت فله

مشخصات محصول

عنوان                                           توضیح
آنالیز : درصد رطوبت : حداکثر 12 درصد
           درصد روغن باقیمانده : حداکثر 3 درصد
           درصد پروتئین : حداقل 32 درصد
 
شماره تماس واحد فروش:     01134521855