مدیر تولید: مهندس احمد زاهدی 

آدرس ايميل: zahedi@behpak.com                                                                          

 

مدیر برق و انرژی: مهندس محمد علی سورکی   

آدرس ایمیلsouraki@behpak.com                                                   

مدیر فناوری اطلاعات: مهندس سیدمسعود میرجعفری

آدرس ایمیل : masoud.mirjafari@behpak.com                  

  مدیر مهندسی فروش: علیرضا یخکشی فر  

  آدرس ایمیل: yakhkeshifar@behpak.com

مدیر فروش روغن و کنجاله: مهندس مجتبی علیرضایی

آدرس ایمیل: alirezaei@behpak.com

مدیر خرید: مهندس حمید نجفی

آدرس ایمیل: najafi.purchase@behpak.com

مدیر مالی: قنبر عباسی 

آدرس ایمیل: abbasy@behpak.com

مدیر کنترل کیفیت: مهندس مهدی حیدری  

آدرس ایمیل: heydari@behpak.com

مدیر فروش پروتئین سویا: مهندس مهدی بادله

آدرس ایمیل:badeleh@behpak.com

مدیر حراست: مهندس علی محمدی 

آدرس ایمیل :mohamadia@behpak.com

سرپرست حسابرسی داخلی: مهدی تقی زاده 

آدرس ایمیل: taghizadeh@behpak.com

مدیر فنی: سید رمضانعلی کریمی

آدرس ایمیل: karimi@behpak.com

مدیر انبارها: محسن قاسم زاده 

آدرس ایمیل:ghasemzadeh@behpak.com

مدیر روابط عمومی:  راضیه سادات هاشمی 

آدرس ایمیل: r.hashemi@behpak.com 

 مدیر آموزش: حسن خلیلی 

آدرس ایمیل: khalili@behpak.com

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی: مهدی رجبی

آدرس ایمیل: rajabi.m@behpak.com  

 مدیر حوزه مدیر عامل: سید محمود معززی 

آدرس ایمیل: moazezi@behpak.com 

 مدیر نظارت و پیگیری: سید مهدی کیانژاد

آدرس ایمیل: kianezhad@behpak.com