تاسیس و سرمایه شرکت

الف- تاسیس

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ 1347/06/09 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 84 مورخ 1347/06/14 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1347/12/18 مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1373/12/21 به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ 1374/3/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور (عمدتا به دلیل زیاندهی شرکت در سنوات گذشته)، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت در تاری 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس گشایش و از آن تاریخ به بعد معاملات سهام (خرید و فروش) در بازار مذکور انجام می گیرد.

ب- سرمایه

سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ 212/5 میلیون ریال (شامل تعداد 4250 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 50000 ریال) بوده که طی 8 مرحله به مبلغ 200 میلیارد ریال (شامل تعداد 200000000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته است. همچنین به استناد به صورتجلسه مورخه 1394/05/25 و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/01/18 و مجوز شماره 121/323055 مورخ 1394/05/10 سازمان بورس اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 200 میلیارد ریال کنونی به مبلغ 320 میلیارد افزایش یابد. تا تاریخ تهیه این یادداشت تقریبا کلیه مراحل افزایش سرمایه به اتمام رسیده و شرکت در حال ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

فعالیت های اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.

محصولاتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می شود به شرح زیر است:

1- روغن خام (سویا،کلزا)
2- انواع کنجاله دانه های روغنی
3- پروتئین سویا
4- لسیتین