:آدرس دفتر تهران
6خیابان قائم مقام فراهانی- پایینتر از خیابان مطهری- خیابان 22- پلاک 

021-88341945: فاکس 

  02188839172 - 02188834113 - 02188832430 - 02188831216 - 02188322415 - 02188322414:تلفن

(خانم میرزائی)   88323704-021 :امور سهام                  1586945111:کد پستی

ایمیل:info@behpak.com 
آدرس کارخانه:
بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد -شرکت صنعتی بهپاک

01134526302: فاکس                                               01134526310: تلفن

 4851843161:کد پستی