قائم مقام مدیر عامل - مهندس محمد رضا شريفي 

آدرس ایمیل : sharifi@behpak.com

 

معاونت بهره داری- مهندس سيد قاسم نجفی تروجنی

آدرس ایمیل : najafi.plant@behpak.com

                  

 

معاونت بازرگانی- مهندس حمید هرگاهی 

آدرس ایمیل : hargahi@behpak.com

 

معاونت اداری و منابع انسانی-آقای قدرت رجبی  

آدرس ایمیل: rajabi@behpak.com