مدیر عامل دکتر علیرضا شریفی

آدرس ایمیل: dr_sharifi@behpak.com

 رئيس دفتر : ranjbar@behpak.com

 

رئیس هیات مدیره آقای وحید خاشعی 

آدرس ایمیل: info@behpak.com 

 

نایب رئيس هيأت مديره آقای مسعود نامی

آدرس ایمیل: info@behpak.com


 

عضو هیات مدیره آقای قدرت رجبی 

آدرس ایمیل:  rajabi@behpak.com       

 

عضو هیات مدیره آقای سیدقاسم نجفی تروجنی

آدرس ایمیل:  najafi.plant@behpak.com