اثرات فرایند اکستروژن - اکسپنشن بر روی فسفولیپیدها در روغن سویا

 منبع :

 نويسنده : مجتبي عليرضايي كارشناس صنايع غذايي    ایمیل : alirezaei@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1387/12/05   ( آخرين ويرايش : 1398/02/03 )

مقدمه
روغن خام از فلیکهای دانه سویا به ترتیب با روش های متداول و فرایند expansion  استخراج می شود . فسفولیپیدها بوسیله صمغ گیری از روغن خام بدست آمده و لستین با استفاده از روش های تجاری تولید می شوند . اثرات فرایند expansion  بر روی بازدهی صمغ گیری افزایش می یابد . تفاوت ها در ترکیبات فسفاتید موجود در روغن ها و لستین تولید شده ( که بوسیله دو روش expansion  و متداول بدست می آید ) با استفاده از عملیات ویژه در کروماتوگرافی مایع با یکدیگر قابل مقایسه هستند . مقدار فسفر نشان می دهد که روغن تولید شده در فرایند expansion دارای فسفر بیشتری ( 985ppm در مقابل 84ppm ) از فرایند معمولی است . اگر چه فسفولیپیدها در روغن های تولید شده از فرایند expansion  بیشتر از فرایند معمولی قابل هیدراته هستند ، اما بعد از صمغ گیری مقدار فسفر ها در روغن های تولید شده از فرایند expansion  تا 2/93 % و در فرایند معمولی تا 6/78 % کاهش پیدا می کند . لستین تولید شده در فرایند expansion  شامل 3/74 % استن غیر محلول و در فرایند معمولی شامل 8/65 % استن غیر قابل حل می باشد . مقدار فسفاتیدیل کولین های موجود در لستین حاصل از فرایند expansion  ( 78/39 % ) نسبت به لستین تولید شده از فرایند معمولی ( 19/34 % ) بیشتر است . مقدار فسفاتیدل اینوسیتول موجود در لستین حاصل از فرایند expansion  و معمولی تقریبا با یکدیگر برابر است . ( 95/19% و 97/19% ) و مقدار فسفاتیدیل اتانول آمین موجود در لستین حاصل از فرایند expansion  نسبت به فرایند معمولی کمتر است .
 ( 07/18% و 36/12% ) .

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   اولین صفحه >>