روغن خام کلزا

آنالیز:
          مجموع لرد و رطوبت :  حداکثر 1.5 درصد
          اسیدیته :                     حداکثر 1.5 درصد  
شماره تماس واحد فروش شرکت بهپاک  01134521855 - 01134521851