پروتئین بسته بندی سویا توتک-ریزدانه

آنالیز:

درصد رطوبت     8   -   6

درصد پروتئین  52  -  50/5

درصد چربی    1/4 -   1

شماره تماس واحد فروش :    34521138-011