پروتئين بسته بندي سويا سبحان

آنالیز:

درصد رطوبت      8     -    6

درصد پروتئین   52    -   50/5

درصد چربی     1/4  -     1

شماره تماس واحد فروش:      34521138-011