پروتئين بسته بندي سويا بهپاک

آنالیز:

درصد رطوبت      8    -   6

درصد پروتئین   52   -  50/5

درصد چربی    1/4  -   1

شماره تماس واحد فروش :    01134521138