پروتئين بسته بندي سويا ٥٥

آنالیز:

درصد رطوبت     8    -    6

درصد پروتئین  52   -    50/5

درصد چربی   4/1   -    1

شماره تماس واحد فروش:      34521138-011