بازدید مدیران عامل گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر و مشاور محترم وزیر اقتصاد-آبان98


بازدید مدیران عامل گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر و مشاور محترم وزیر اقتصاد-آبان98


بازدید مدیران عامل گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر و مشاور محترم وزیر اقتصاد-آبان 98


بازدید مدیران عامل گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر و مشاور محترم وزیر اقتصاد-آبان98


بازدید مدیران عامل گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر و مشاور محترم وزیر اقتصاد-آبان98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و هیأت همراه-خرداد 98


بازدید نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه-تیر98


بازدید نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه-تیر98


بازدید نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه-تیر98


بازدید نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه-تیر98


بازدید فرماندهان پایگاه های بسیج استان اصفهان ـ آبان 97-3


بازدید فرماندهان پایگاه های بسیج استان اصفهان ـ آبان 97-2


بازدید فرماندهان پایگاه های بسیج استان اصفهان ـ آبان 97-1


بهپاک-5


بهپاک-4


بهپاک-3


بهپاک-2


بهپاک-1