مدیر تولید مهندس احمد زاهدی 

آدرس ايميل: zahedi@behpak.com

 

مدیر فنی مهندس احمدرضا دهقانیان

آدرس ایمیل: dehghanian@behpak.com

 

مدیر برق و انرژی مهندس محمد علی سورکی

آدرس ایمیل: souraki@behpak.com

 

مدیر فناوری اطلاعات مهندس حمید رضا محمدیحمید رضا محمدی

آدرس ایمیل : mohamadi@behpak.com

                      ictmohamadi@gmail.com

 

مدیر فروش پروتئین سویا آقای علیرضا یخکشی فر  

آدرس ایمیل: yakhkeshifar@behpak.com

 

مدیر فروش روغن و کنجاله مهندس مجتبی علیرضایی

آدرس ایمیل: alirezaei@behpak.com

 

مدیر خرید مهندس حمید نجفی

آدرس ایمیل: najafi.purchase@behpak.com

 

مدیر مالی آقای قنبر عباسی 

آدرس ایمیل: abbasy@behpak.com

 

مدیر اقتصادی آقای علی پور حسین

آدرس ایمیل:pourhossein@behpak.com

 

مدیر کنترل کیفیت مهندس مهدی حیدری  

آدرس ایمیل: heydari@behpak.com

مدیر انبارها آقای میرباقر نجفی 

آدرس ایمیل:najafi.warehouse@behpak.com

 

مدیر مهندسی فروش مهندس مهدی بادله

آدرس ایمیل:badeleh@behpak.com

 

مدیر حراست مهندس علی محمدی 

آدرس ایمیل :mohamadia@behpak.com

 

مدیر بازرسی و نظارت مهدی تقی زاده 

آدرس ایمیل: taghizadeh@behpak.com