سامانه ها
پروتئين پاكتي سويا سبحان

قیمت : 0  ریال

آنالیز:

درصد رطوبت      8    -   6

درصد پروتئین   52  -  50/5

درصد چربی    1/4  -  1 

شماره تماس واحد فروش:     01134521138