سامانه ها
روغن خام سویا

آنالیز :
مجموع لرد و رطوبت:  حداکثر 0.5  درصد
اسیدیته :                     حداکثر 1.2  درصد 
شماره تماس واحد فروش:     01134521855