سامانه ها

پروتئين پاكتي سويا سبحان


در اوزان و سايزهاي مختلف

مشخصات محصول

عنوان                                           توضیح

آنالیز:

درصد رطوبت      8    -   6

درصد پروتئین   52  -  50/5

درصد چربی    1/4  -  1 

شماره تماس واحد فروش:     01134521138