سامانه ها

پروتئین پاکتی سویا آوین


در اوزان و سایزهای مختلف

مشخصات محصول

عنوان                                           توضیح

آنالیز:

درصد رطوبت     8   -   6

درصد پروتئین   52  -  50/5

درصد چربی     1/4 -  1

شماره تماس واحد فروش:    01134521138